Prohlášení o ochraně osobních údajů

(09.08.2022)

Ochrana osobních údajů je důležitým cílem společnosti Interdate S.A., 13 rue du Commerce , L-1351 Luxembourg, Luxembourg (dále jen „Interdate S.A.“). Zpracování údajů našich zákazníků proto probíhá výlučně v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme tehdy, pokud nám tyto údaje poskytnete v rámci registrace na našich webových stránkách k využívání služeb C-Date (dále jen „C-Date“) nebo v rámci kontaktního formuláře a my jsme na základě Vašeho souhlasu oprávněni k jejich shromažďování, používání a zpracování.

 

Osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Rozlišujeme mezi osobními údaji v rámci bezplatného profilu a Prémiovým členstvím.

 

Bezplatné profily

Při bezplatné registraci shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

Základní údaje: Přezdívka, e-mailová adresa, heslo, pohlaví, hledané pohlaví, datum narození, stav

Osobní charakteristika: Charakterové vlastnosti, velikost, barva očí a vlasů, délka vlasů, postava, povolání, vzdělání, alkoholové návyky a kouření, zdobení těla, sexuální záliby, erotický typ (na základě fotografií zvolených uživatelem)

Hledaný profil a další údaje: Stát, region, zemský okres / město, PSČ, osobní uvítací zpráva, profesionální fotografie

Vaše transakční údaje: Zákaznické ID, zprávy, datum první registrace, aktivita na našich webových stránkách, druh přístupu (mobil / stolní počítač), interní tracking kód, datum a čas přístupu, typ a verze prohlížeče, provozní systém, IP adresa, zařízení ID, mobilní operátor

 

Prémiové členství

V rámci Prémiového členství shromažďujeme navíc tyto údaje:

adresa bydliště, křestní jméno a příjmení, telefonní číslo a platební údaje. Údaje o platební kartě přeposíláme přes zabezpečené spojení svým smluvním poskytovatelům platebních služeb a zaznamenáváme je jen v anonymizované formě.

 

Účel zpracování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje používáme k následujícím účelům:

Zpracování osobních údajů je nutné pro dosažení výše uvedených účelů, včetně provádění (smluvního) obchodního vztahu s Vámi. Není-li výslovně uvedeno něco jiného, je právním základem pro zpracování osobních údajů článek 6 (1) (b) a (f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo Váš výslovně udělený souhlas dle článku 6 (1) (a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pokud jsou výše uvedené údaje dále zpracovávány k jinému účelu než původnímu účelu jejich shromažďování, jsme povinni Vás o tom před tímto dalším zpracováním i o tomto novém účelu informovat. Touto cestou máte možnost zpracování svých údajů k jinému účelu odmítnout.

 

Předávání údajů třetím osobám

Všechny údaje, které nám předáte, jsou považovány za důvěrné. Vaše osobní údaje neprodáme třetím osobám.

Vaše údaje nejsou v zásadě poskytovány k používání třetím osobám, ledaže jste s tím vyslovili svůj souhlas, resp. jsme k tomuto předání těchto údajů oprávněni a/nebo povinni ze zákona.

Osobní údaje předáváme soudům, daňovým úřadům a dozorovým úřadům, pokud je to právně přípustné a nutné pro dodržení platných právních předpisů nebo uplatnění právních nároků nebo obhajobu proti nim. Činíme všechna opatření pro zajištění vhodných a přiměřených záruk na ochranu Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje předáváme dál, pokud je to nutné pro poskytnutí služby, za výše uvedenými účely následujícím podnikatelským subjektům, resp. kategoriím podnikatelských subjektů:

Přenosy do zemí třetích stran, poskytovatelům služeb, budou probíhat pouze v případě, kdy je to vyžadování na základě předem definovaného účelu. Přenosy jsou v souladu se všemi standardními smluvními ujednáními EU i s dalšími zárukami ochrany údajů. Vše toto zajišťuje, že údaje jsou zpracovávány v souladu se všemi předpisy o ochraně údajů, i když jsou zpracovávány v zemi třetí strany (např. USA).

Lhůta pro uchovávání údajů

Není-li při shromažďování (např. v rámci prohlášení o udělení souhlasu) uvedena žádná výslovná lhůta pro uchovávání údajů, osobní údaje budou vymazány, jakmile již nejsou nutné pro plnění účelu jejich ukládání, ledaže výmazu brání zákonné povinnosti uchovávání záznamů (např. obchodně- a daňově-právní povinnosti uchovávání záznamů).  

Bezpečnost údajů

Činíme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše údaje, které zaznamenáváme a zpracováváme v našem podniku, chránili před manipulacemi, ztrátou důvěrnosti, zničením a přístupem neoprávněných osob. Bezpečnostní opatření naší společnosti jsou průběžně zlepšována v souladu s technologickým vývojem.  

Práva subjektů údajů: Přístup k osobním údajům, právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo vznést námitku a právo na přenositelnost údajů

Na žádost Vám písemně sdělíme v souladu s platnými právními předpisy, zda a které osobní údaje v naší společnosti zaznamenáváme. Pokud jste sám/sama registrován/a jako uživatel, nabízíme Vám možnost nahlédnout do svých údajů a popřípadě je změnit nebo vymazat. Pokud by navzdory všem snahám naší společnosti o bezpečnost údajů a správnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace a Vy jako uživatel byste nebyl/a schopen/schopna své údaje opravit, na Vaši žádost je opravíme my.

Máte také právo požadovat omezení zpracování osobních údajů ze strany naší společnosti. Kromě toho můžete požadovat, abychom Vám údaje, které jste poskytli naší společnosti, předali ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Zpracování osobních údajů naší společností můžete také odmítnout.

Dále máte právo na výmaz svých osobních údajů požadovat tehdy, pokud tomu nebrání zákonné povinnosti uchovávání záznamů. Údaje vymažeme, pokud je již nepotřebujeme pro účel, pro nějž jsou tyto údaje shromažďovány a zpracovávány, resp. pokud odvoláte svůj udělený souhlas a neexistuje žádný jiný právní základ pro dalších zpracování Vašich údajů. Kromě toho tyto údaje vymažeme, pokud bylo zpracování z nám neznámých údajů protiprávní, resp. jste podali proti zpracování námitku a neexistují žádné oprávněné zájmy pro zpracování, které mají přednost. Vaše údaje vymažeme i tehdy, pokud jsme k výmazu povinni ze zákona. Naše společnost implementovala také technická opatření pro to, aby všechny příjemce Vašich údajů informovala o Vaší žádosti na výmaz, resp. opravu. To platí jen pro případ, že jsme tyto údaje zveřejnili, resp. je učinili veřejnými. Vymazány mají být všechny internetové odkazy, kopie a repliky Vašich osobních údajů.

Pokud jste se zpracováním svých osobních údajů souhlasili, máte kdykoliv právo s účinností do budoucna svůj souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu se zpracování údajů v minulosti nestane protiprávním.

Předávání údajů naší společnosti je dobrovolné. Tyto údaje jsou však nutné pro uzavření další smlouvy, resp. pro zodpovězení Vašich poptávek. Pokud své údaje nechcete sdělit, nemůže dojít za určitých okolností ke vzniku smlouvy, resp. nelze zodpovědět Vaše poptávky. Poskytnutí údajů je nutné pro uzavření smlouvy.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti jsou:

[email protected] nebo poštou

Interdate S.A.

C-Date Pověřenec pro ochranu osobních údajů

13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

Máte také právo u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů podat na naši společnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů stížnost.

Dozorový úřad pro ochranu osobních údajů příslušný pro naši společnost je:

Commission nationale pour la protection des données

15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxembourg

Tel.: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Jako subjekt údajů máte také možnost obrátit se na místní dozorový úřad pro ochranu osobních údajů ve svém státě:(https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).  

Newsletter

Při přihlášení k odběru newsletteru naší společností budou Vámi uvedené údaje používány výlučně pro tento účel.

Účinná registrace vyžaduje jméno a funkční e-mailovou adresu. Za tímto účelem je Vaše objednávka newsletteru zaznamenána. Údaje jsou používány výlučně pro zasílání newsletteru.

Váš souhlas se zaznamenáváním Vašich údajů a jejich používání pro rozesílání newsletterů můžete kdykoliv odvolat. Příslušný odkaz najdete v každém newsletteru. Kromě toho můžete kdykoliv newsletter odhlásit také přímo e-mailem na adrese [email protected] nebo poštou na následující adrese:

Interdate S.A.

C-Date Péče o zákazníka

13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

Protokolové údaje

Pokud vstoupíte na webové stránky naší společnosti, Váš internetový prohlížeč z technických důvodů zašle automaticky následující údaje (dále jen „protokolové údaje“) webovému serveru naší společnosti, které naše společnost zaznamená v souborech protokolu („log files“):

Přitom se jedná výlučně o informace, které neumožní spojení údajů s konkrétní fyzickou osobou. Tyto informace jsou technicky nutné pro to, aby se Vámi vyžádané obsahy webových stránek zobrazovaly správně, a při využívání internetových nabídek jsou povinné. Protokolové údaje jsou vyhodnocovány ryze ke statistickým účelům pro optimalizaci internetové prezentace naší společnosti a za ní stojící techniky a jsou následně vymazány.

Protokolové údaje jsou zaznamenávány odděleně od ostatních údajů, které naše společnost shromažďuje v rámci používání.

 

Pseudonymizované nebo anonymizované profily užívání

C-Date nechává provádět analýzy o chování zákazníků v rámci užívání služby C-Date- a vytváří za tímto účelem anonymizované nebo pseudonymizované profily užívání. Vyhodnocování profilů užívání neprobíhá ve vztahu ke konkrétním osobám, nýbrž anonymizovaně, resp. pseudonomizovaně. Analýza slouží pro zlepšení naší služby.

 

Analýzy založené na trackování, remarketingové nástroje

Pro neustálé zlepšování a optimalizaci naší nabídky používáme tzv. trackingové technologie.

Google Analytics:

C-Date používá také Google Analytics, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, službu webové analytiky společnosti Google Ireland Limited (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, tedy textové soubory, které jsou ukládány na počítači zákazníka a umožňují analyzovat chování zákazníka na webových stránkách. Informace vytvořené souborem cookie o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy) jsou přenášeny a ukládány na server společnosti Google. Google používá tyto informace k tomu, aby vyhodnocoval chování zákazníka na webových stránkách, pro sestavování analýz o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Google tyto informace popřípadě předává také třetím osobám, pokud to zákon vyžaduje nebo pokud třetí osoby tyto údaje z pověření společnosti Google zpracovávají. Google v žádném případě nespojuje IP zákazníků s jinými získanými údaji. Zákazník je oprávněn instalaci těchto cookies příslušným nastavením prohlížeče zabránit; upozorňujeme však zákazníka na to, že se v takovém případě může stát, že pak nebude moci v plném rozsahu využívat všech funkcí těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek zákazník vyslovuje svůj souhlas se zpracováním shromážděných údajů společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu. Bližší informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů najdete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Pro naši analýzu uživatelů používáme Universal Analytics. Díky tomu můžeme získat informace o využívání našich nabídek na různých zařízeních (dále jen „Cross Device“). Používáme pseudonymní uživatelská ID s využitím technologie cookie, která neobsahuje žádné osobní údaje a nepřenáší údaje na servery společnosti Google. Ze shromažďování a uchovávání údajů se lze kdykoli odhlásit prostřednictvím pluginu Google v prohlížeči (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?). Toto odhlášení je třeba provést na všech systémech, které používáte, například v jiném prohlížeči nebo na mobilním zařízení. Další informace o Universal Analytics naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=6010376

Následující reklamní funkce Google Analytics jsou povoleny:

Oproti standardní implementaci Google Analytics ke shromažďování dat tyto reklamní funkce navíc umožňují službě Google Analytics shromažďovat údaje o vaší návštěvnosti, a to prostřednictvím souborů cookie (další informace naleznete na adrese https://www.google.com/policies/technologies/types/) a identifikátorů.

Google Adsense:

C-Date používá také Google Adsense, službu k integraci reklam společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Google Adsense používá tzv. „cookies“, tedy textové soubory, které jsou ukládány na počítači zákazníka a umožňují analyzovat chování zákazníka na webových stránkách. Google AdSense také používá tzv. Web Beacons (neviditelné grafiky). Těmito Web Beacons lze vyhodnocovat informace, jako je návštěvnost těchto stránek. Informace vytvořené soubory cookies o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy) a expedice reklamních formátů jsou přenášeny a ukládány na server společnosti Google. Tyto informace může Google předávat svým smluvním partnerům. Google však IP adresu zákazníka nepropojuje s jinými údaji zaznamenanými o příslušném zákazníkovi. Zákazník je oprávněn instalaci těchto cookies příslušným nastavením prohlížeče zabránit; upozorňujeme však zákazníka na to, že se v takovém případě může stát, že pak nebude moci v plném rozsahu využívat všech funkcí těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek zákazník vyslovuje svůj souhlas se zpracováním shromážděných údajů společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

Google Doubleclick:

C-Date také používá Google Doubleclick, službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Google Doubleclick používá tzv. „cookies“ za tím účelem, aby se zákazníkovi zobrazovaly reklamy, které jsou pro něj relevantní. Přitom se prohlížeči zákazníka přiřadí pseudonymní identifikační číslo (ID) pro ověření, které inzeráty se zobrazily v jeho prohlížeči a které si zobrazil zákazník. Cookies neobsahují žádné osobní informace. Používání cookies DoubleClick umožňuje Googlu a jeho partnerským webovým stránkám pouze zapnutí inzerátů na bázi předchozích návštěv našich nebo jiných webových stránek na internetu.

Informace vytvořené souborem cookie Google přenáší za účelem vyhodnocování a ukládá na server společnosti Google. Přenos dat společností Google třetím osobám se uskutečňuje jen na základě zákonných předpisů nebo v rámci zpracování osobních údajů z pověření. Google v žádném případě nespojuje údaje zákazníků s jinými získanými údaji. Zákazník je oprávněn instalaci těchto cookies příslušným nastavením prohlížeče zabránit; upozorňujeme však zákazníka na to, že se v takovém případě může stát, že pak nebude moci v plném rozsahu využívat všech funkcí těchto webových stránek. Zaznamenávání údajů vytvořených soubory cookies a týkajících se používání webových stránek společností Google, jakož i zpracovávání těchto údajů společností Google může zákazník zabránit také tak, že si stáhne plugin pro prohlížeč, který je k dispozici na následujícím odkazu pod bodem Rozšíření deaktivace DoubleClick a nainstaluje si jej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Alternativně může zákazník Doubleclick Cookies deaktivovat na stránce Digital Advertising Alliance pod následujícím odkazem https://adssettings.google.com?hl=cs. Používáním těchto webových stránek zákazník vyslovuje svůj souhlas se zpracováním shromážděných údajů společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

C-Date dále používá analytické programy různých jiných poskytovatelů, aby získané poznatky – v anonymizované nebo pseudonymizované formě a v rámci zákonných podmínek – využila k úpravě a zlepšení služby C-Date dle potřeby a za účelem reklamy a průzkumu trhu.

Google Ads (remarketing)

C-Date používá dále v rámci služby Google Ads remarketingovou funkci. Google Ads je program společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google”) pro online reklamu. S pomocí remarketingové funkce můžeme uživatelům našich webových stránek na jiných webových stránkách v rámci obsahové sítě (na samotném Googlu, tzv. „Reklamy Google“ nebo na jiných webových stránkách) prezentovat reklamy zaměřené dle jejich zájmů. Za tím účelem je analyzována interakce uživatelů na našich stránkách, např. o jaké nabídky se uživatel zajímal, aby mohla být uživatelům i po návštěvě našich webových stránek na jiných stránkách zobrazována cílená reklama. Google proto ukládá v prohlížečích uživatelů, kteří navštěvují určité služby Googlu nebo webové stránky v obsahové síti Googlu, určité číslo. Přes toto číslo označované jako „cookie“ jsou zaznamenávány návštěvy těchto uživatelů. Toto číslo slouží k jednoznačné identifikaci webového prohlížeče na určitém počítači, a nikoliv k identifikaci osoby. Informace vytvořené souborem cookie o používání našich webových stránek (včetně Vaší IP adresy) jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server společnosti Google. Upozorňujeme na to, že byl Google Ads (remarketing) rozšířen o kód “gat._anonymizeIp();”, který zajišťuje anonymizované zaznamenávání IP adres (tzv. maskování IP adresy – „IP masking“). Vaši IP adresu proto Google z našeho podnětu zaznamenává ve zkrácené formě, což zaručuje anonymizaci a nepřipouští spojení údajů s Vaší identitou. V případě aktivace anonymizace IP na těchto webových stránkách bude IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude na server Googlu v USA přenášena úplná IP adresa a zkrácena tam.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížečového softwaru; upozorňujeme Vás však na to, že se v takovém případě může stát, že nebudete moci v plném rozsahu využívat všech funkcí těchto webových stránek. Kromě toho můžete reklamy zobrazující se podle zájmů uživatele na Googlu, stejně jako Reklamy Google zobrazující se podle zájmů na webu (v rámci obsahové sítě) na svém prohlížeči deaktivovat tak, že na https://adssettings.google.com?hl=cs pod bodem „Nastavení deaktivace“ kliknete na odkaz „Deaktivovat“. Dále můžete reklamu zobrazující se podle zájmů uživatele deaktivovat i na https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/ cookies přes opt-out, za tímto účelem je na Vašem počítači umístěn opt-out-cookie.

Google Firebase

C-Date používá Google Firebase, což je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen Google). Google Firebase využívá technologii sledování, která nám umožňuje analyzovat, jak je naše aplikace využívána. Za tímto účelem jsou informace o využívání aplikace shromažďovány a odesílány společnosti Google, která je ukládá přímo na místě. Společnost Google k tomu využívá inzertní ID Vašeho zařízení. Další informace o platformě Google Firebase a ochraně osobních údajů najdete na webových stránkách https://policies.google.com/privacy?gl=cz a https://firebase.google.com/. Společnost Google má certifikaci Privacy Shield. Inzertní ID můžete spravovat v nastaveních svého zařízení (iOS: Soukromí > Reklamy > Omezit sledování; Android: Účet > Google > Reklamy).

Platforma Firebase se používá také pro přenos push notifikací (označovaných také jako zprávy v aplikaci), což jsou zprávy, které se zobrazují pouze v aplikaci. Za tímto účelem je Vašemu mobilnímu zařízení přiřazena pseudonymizovaná Push Reference, která slouží jako cíl pro push notifikace neboli zprávy v aplikaci. Obsah push notifikací můžete kdykoliv aktivovat nebo deaktivovat následujícím postupem: 1) Po instalaci najdete aplikaci na zařízení v části Nastavení > Aplikace. Pod položkou Nastavení aplikací > Oznámení můžete obsah push notifikací kdykoliv upravovat. 2) Obsah push notifikací na zařízení můžete upravovat také v části Nastavení > Oznámení.

C-Date aplikace pro chytré mobilní telefony používají nástroj Crashlytics, který je součástí Google Firebase a který zaznamenává pády aplikace. Nejsou předávány žádné osobní údaje. Jsou pouze zasílány „crash reporty“ (zprávy o pádu) v reálném čase, s přesnými údaji o kódových místech a informacemi o přístrojích, které mají zjednodušit údržbu a zlepšit z toho plynoucí stabilitu aplikace. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Crashlytics je k dispozici zde: https://policies.google.com/privacy?gl=cz

adjust

C-Date používá také analytickou technologii „adjust“ společnosti adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlín („adjust“). adjust používá pro analýzu IP a Mac adres uživatelů, které jsou nicméně používány výlučně v anonymizované formě. Spojení údajů s fyzickou osobou tak není možné.

Inzertní ID

Pro účely sledování a reklam používá aplikace C-Date inzertní ID, označované také jako „Advertiser Identifier“ (IDFA) pro zařízení společnosti Apple a „Android Advertiser ID“ (Advertiser ID) pro zařízení využívající produkty a služby společnosti Google. Tyto údaje jsou dále označovány jako „inzertní ID“. Uživatel může inzertní ID deaktivovat. U zařízení se systémem iOS se to provádí v části Nastavení > Soukromí > Reklamy tak, že vyberete možnost „Omezit sledování“. U zařízení se systémem Android se to provádí v části „Nastavení Google“ (nebo „Nastavení“ a poté „Google“) klepnutím na položku „Reklamy“ a výběrem možnosti „Odhlásit se z personalizace reklam“. Inzertní ID je pseudonym.

Další informace a zásady společnosti Apple pro ochranu osobních údajů zákazníků najdete zde: https://www.apple.com/legal/privacy/cz/  

Další informace a zásady společnosti Google pro ochranu osobních údajů najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

iAD Framework

Pro účely sledování a propagace pomocí Apple Search Ads využívá C-Date iAD Framework pro systém iOS společnosti Apple (Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA). Další informace a zásady společnosti Apple pro ochranu osobních údajů týkající se Search Ads najdete zde: https://searchads.apple.com/privacy/

Facebook SDK

Kromě toho používáme vývojový nástroj SDK od společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook SDK“) pro aplikace. Facebook SDK umožňuje anonymizovaně hodnotit chování uživatelů a měřit aktivní uživatele a jejich chování (např. sdílení, odpovědi, hlasování). Tento nástroj nám žádným způsobem nedává přístup k údajům na Facebooku nebo facebookovým účtům uživatelů. Více informací o Facebook SDK se dozvíte na https://developers.facebook.com/docs/ios a https://developers.facebook.com/docs/android.  

Taboola

Tyto webové stránky používají technologii společnosti Taboola na zkoumání obsahu, na základě které Vám může nabídnout doporučení na jiný obsah na internetu, který by Vás mohl zajímat. Za tímto účelem společnost Taboola shromažďuje informace o Vašem zařízení a Vašem chování na těchto webových stránkách (a jiných partnerských webových stránkách) pomocí souborů cookies a podobných technologií. Chcete-li se dozvědět více, zobrazte pravidla ochrany soukromí technologie Taboola (https://www.taboola.com/privacy-policy) nebo klikněte sem (https://www.taboola.com/privacy-policy#optout) pro správu Vašeho souhlasu.

Partnerský program AWIN

Tyto webové stránky využívají síť Performance Advertising Network společnosti AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Německo. V rámci svých sledovacích služeb společnost AWIN ukládá ve své dokumentaci o transakcích (například o potenciálních zákaznících a prodeji) soubory cookie na zařízeních uživatelů, kteří navštěvují webové stránky jejích zákazníků nebo používají jiné online služby, jako je například registrace k odběru newsletteru nebo online objednávání. Jediným účelem těchto souborů cookie je správné umístění marketingových materiálů a přiřazení souvisejících nákladů v rámci její sítě. Osobní údaje tak společnost AWIN neshromažďuje, nezpracovává ani nepoužívá. Soubor cookie provádí sledování pouze tehdy, pokud na zařízení bylo kliknuto na reklamu. Aniž by bylo odkazováno na jednotlivého uživatele, je v rámci sledovacího souboru cookie AWIN umístěno jedinečné digitální číslo, pomocí něhož je v partnerském programu inzerenta zaznamenán okamžik, kdy uživatel provede určitou akci, například kliknutí nebo zobrazení. Společnost AWIN tak rovněž shromažďuje informace o zařízeních, pomocí kterých se transakce provádí, například operační systém a prohlížeč. Ukládání souborů cookie společnost AWIN se provádí na základě čl. 6 písm. f GDPR. V této věci je zájem majitele webových stránek dán tím, že součet odměn v rámci sítě lze stanovit pouze na základě souborů cookie. Další informace o tom, jak společnost AWIN s údaji nakládá, najdete na adrese: https://www.awin.com/us/legal 

Cloudflare

Využíváme službeb našeho technologického partnera Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA za účelem ochrany proti cyber útokům, škodlivým botům a také s cílem optimalizovat čas načítání našich stránek. Všechna data přenesená z této stránky nebo na ni (včetně Vaší IP adresy) jsou zpracovány přes celosvětovou CDN ("Content Delivery Network") služby Cloudflare. Při přenosu se vždy využívá nejbližší datové centrum. Cloudflare provozuje datová centra v EU. Na datová centra mimo EU se vztahují “EU standardních smluvních doložkách”. Na detekci cyber útoků a ochranu proti útokům Cloudflare ukládá data, která jsou obvykle vymazána po 4 hodinách, nejpozději do 3 dnů. Další informace o Zásadách ochrany soukromí společnosti Cloudflare naleznete na adrese: https://www.cloudflare.com/security-policy. Pro více informací o ochraně soukromí společností Cloudflare navštivte https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/.  Používáním této stránky souhlasíte se zpracováním shromážděných údajů společností Cloudflare, jak bylo popsáno výše.

Seznam našich partnerů

Seznam našich partnerů, se kterými spolupracujeme pro analytické, výkonnostní nebo marketingové účely, získáte kliknutím sem. Většina našich partnerů obdrží osobní údaje našich zákazníků, pouze pokud zákazník navštíví naši stránku prostřednictvím reklamy od příslušného partnera. Při sdílení údajů s partnery budeme vždy respektovat předvolby ochrany údajů zákazníků, tj. osobní údaje budou partnerům poskytovány pouze v případě, že k tomu zákazník dá souhlas.

Automatizované zpracování

Toto se děje za účelem rozdělení zákazníků do různých cílových a uživatelských skupin, mimo jiné pro zasílání informačních bulletinů pro konkrétní cílové skupiny, ve kterých jsou prezentovány produkty a služby C-Date nebo za účelem reklamy na základě zájmů těchto cílových skupin, jakožto i na poskytování služeb, nabídek a slev, které odpovídají potřebám našich zákazníků. Právní základ spočívá v oprávněném zájmu C-Date na přímém marketingu a reklamě vlastních produktů. C-Date také používá automatizované zpracování k identifikaci podvodů a zamezení zneužití webových stránek. Za tímto účelem se zpracovávají následující údaje: Profilové údaje, údaje o použití, geografická data, platební a nákupní údaje a osobní údaje, které se shromažďují v souvislosti s registrací, profilu, využitím naší služby a v procesu nákupu. Tato data jsou shrnuta pod pseudonymem a porovnána s historickými daty v automatizovaném testu. V případě podezření na zneužití zaměstnanec zkontroluje informace včetně příslušného profilu a jeho údajů, jakožto i případná nahlášení porušení podmínek jinými uživately. Jsou-li v rámci naší služby nebo mimo ni zjištěny nezákonné nebo neoprávněné aktivity, jsou přijata opatření, která mohou mít výrazný vliv na uživatele (včetně pozastavení a uzavření účtu). Právní základ spočívá v oprávněném zájmu členů C-Date a C-Date, aby služba C-Date nebyla zneužita třetími stranami pro smluvní nebo protiprávní jednání.

Cookies

Část služeb C-Date vyžaduje používání tzv. „cookies“. C-Date proto tímto zákazníky výslovně upozorňuje na používání cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou buď časově omezeně odkládány na pracovním prostoru počítače (tzv. dočasné „session“ cookies) nebo jsou ukládány na pevném disku počítače (tzv. trvalé „permanent“ cookies). Cookies obsahují např. informace o dosavadních přístupech uživatele na příslušný server, informace o tom, které nabídky si uživatel dosud zobrazil nebo které platební podmínky byly sjednány u dosavadních obchodů. Hlavním účelem cookies je ukládáním osobních nastavení na webových stránkách připravit nabídku střiženou speciálně na míru zákazníkovi a také upravit používání služeb co nejkomfortněji, protože zákazník může tímto způsobem navštěvovat webové stránky, aniž by pokaždé musel provádět nová nastavení. Cookies naopak nejsou používány k tomu, aby samostatně prováděly programy nebo dokonce ukládaly do počítače zákazníka viry.

C-Date používá dočasné cookies, partnerské a affiliate cookies a trvalé cookies.

Dočasné cookies:

C-Date používá takzvané „dočasné cookies“. Ty jsou ukládány na pevném disku počítače zákazníka a při zavření prohlížeče vymazány. Dočasné cookies jsou používány zejména pro autentizaci loginu při registraci.

Partnerské a affiliate cookies:

C-Date dále používá tzv. „partnerské cookies“, resp. „affiliate cookies“. Těmi se rozumí cookies, které jsou používány, když zákazník vstoupí na službu C-Date přes reklamní plochu spolupracujícího partnera. Tyto cookies slouží pro vyúčtování se spolupracujícím partnerem a neobsazují žádné osobní údaje zákazníka. Jsou automaticky vymazány buď registrací zákazníka na webových stránkách C-Date, nebo po uplynutí své životnosti.

Trvalé cookies:

C-Date používá tzv. „trvalé cookies“ pro ukládání osobních uživatelských nastavení, které zákazník zadá při užívání služby C-Date. Tím je jednak zajištěno, že zákazník při nové návštěvě webových stránek C-Date nemusí své osobní nastavení zadávat znovu, a dále tyto cookies slouží k automatickému rozpoznání členského statusu zákazníka a informaci o tom, zda určitá sdělení nebo reklamy již viděl nebo zda se zúčastnil ankety. Používání trvalých cookies slouží pro personalizaci a zlepšení služby C-Date.

Partnerské stránky:

Pokud je služba C-Date zapojena do webových stránek spolupracujícího partnera, mohou cookies používat i tito spolupracující partneři. C-Date nad nimi nemá žádnou kontrolu a není odpovědná za praktiky těchto spolupracujících partnerů. Pro vlastní bezpečí proto C-Date svým zákazníkům doporučuje, aby se informovali o předpisech ochrany osobních údajů příslušných partnerských společností. Totéž platí, pokud si zákazník přes webovou stránku C-Date nebo aplikaci zobrazí webové stránky spolupracujícího partnera.

Většina internetových prohlížečů je standardně nastavena tak, že akceptují cookies. Zákazník má však právo a možnost nastavit prohlížeč tak, aby cookies odmítal, nebo si alespoň nejprve vyžádal potvrzení zákazníka. Pokud se zákazník rozhodne pro odmítnutí, resp. vypnutí cookies, může to však mít za následek, že se tím sníží objem služby C-Date, a ne všechny nabídky fungují bezvadně.

 

Prohlášení o souhlasu

Uzavřením smlouvy souhlasím s tím, aby Interdate S.A., 13 rue du Commerce , L-1351 Luxembourg, Luxembourg nebo třetí osoby, které jsou činné jménem a na příkaz Interdate S.A., shromažďovaly a zpracovávaly mé osobní údaje za výše uvedeným účelem.

Byl/a jsem informován/a o tom, že Interdate S.A. můj souhlas zaznamenává.

Dále jsem byl/a upozorněn/a na to, že osobní údaje mé osoby shromažďované v rámci výše uvedených účelů jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Byl/a jsem informován/a o tom, že zpracování mých osobních údajů je dobrovolné a že svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů mohu odvolat, aniž by to pro mne mělo negativní následky, resp. jej mohu kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna.

Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s uvedením e-mailové adresy registrované u Interdate S.A., státu, jehož služby C-Date zákazník využívá na:

[email protected]

Byl/a jsem informován/a o tom, že mohu odvolání zaslat také faxem na faxové číslo: 0042 022 720 49 26 nebo písemně na Interdate S.A. (zákaznický servis / odvolání souhlasu, resp. oprava údajů), 13 rue du Commerce , L-1351 Luxembourg, Luxembourg.

 

Souhlas se zpracováním údajů za účelem reklamy

Souhlasím s tím, aby mi Interdate S.A. zasílala informace upravené na mou osobu o nových, resp. doplňkových produktech. To zahrnuje i reklamu partnerských společností Interdate S.A..

Byl/a jsem informován/a o tom, že svůj souhlas s ukládáním mých údajů a jejich používáním pro zasílání reklam mohu kdykoliv bez jakýchkoliv negativních následků pro mne, bezplatně a s účinkem do budoucna odmítnout. Pro odmítnutí souhlasu stačí zaslat e-mail adresovaný na [email protected], s uvedením e-mailové adresy registrované u Interdate S.A., státu, jehož služby C-Date zákazník využívá, a uživatelského jména (alternativně: jím přiřazeného kontaktního ID).